Warunki korzystania

Zakres zastosowania

Administratorem tej strony internetowej, która przeznaczona jest dla użytkowników w Niemczech, jest spółka JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. Korzystanie ze strony internetowej jest dozwolone na poniższych warunkach. Kiedy odwiedzają Państwo stronę, mają Państwo obowiązek przestrzegać niniejszych warunków korzystania.

Informujemy, że warunki korzystania ze strony będą okresowo modyfikowane. Należy śledzić takie ewentualne zmiany, odwiedzając tę stronę. Datę podano na końcu warunków korzystania ze strony.

Nasze obowiązki

Niniejsza strona internetowa może także zawierać łącza i odnośniki do innych witryn. Administratorzy tej strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za treść innych witryn ani za ewentualne szkody wynikające z korzystania z nich, bez względu na ich rodzaj. W szczególności, treści publikowane na zewnętrznych witrynach nie muszą koniecznie odzwierciedlać opinii administratora niniejszej strony internetowej. Łącza do innych witryn zamieszcza się wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Administrator ma prawo wykorzystywać wszelkie informacje ujawnione mu w ramach prowadzonej komunikacji, w tym wszelkie zawarte w niej pomysły, wynalazki, koncepcje, metody lub wiedzę specjalistyczną, w dowolnych celach, w tym np. w celu ich ujawnienia osobom trzecim i/lub na potrzeby opracowania, produkcji i/lub wprowadzania na rynek produktów lub usług, chyba że strony uzgodnią inaczej lub istnieją inne wymagania prawne, takie jak np. poufność czy ograniczenie możliwości wykorzystywania takich informacji.

Administrator niniejszej strony internetowej dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić, że zawiera ona aktualne i zgodne z prawdą informacje. Administrator nie udziela jednak żadnych zapewnień ani gwarancji, ani nie składa obietnic dotyczących prawidłowości, ważności ani kompletności przekazywanych niewiążących informacji. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne działania oraz rażące zaniedbania w kwestiach merytorycznych. W przypadku niewielkich zaniedbań, odpowiedzialność może być uwzględniana tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (podstawowych zobowiązań). Co więcej, o ile jest to dopuszczalne, odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkód typowych dla umowy. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne, wyłącza się odpowiedzialność za szkody następcze, w szczególności za utracone korzyści lub szkody niematerialne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Państwa danych ani inne uszkodzenia Państwa sprzętu czy oprogramowania. Administrator ponosi jednak pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z uszkodzenia ciała lub zdrowia. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności stosuje się odpowiednio na korzyść pracowników, przedstawicieli prawnych oraz wykonawców administratora i jego usługodawców.

Państwa obowiązki: wiążąca netykieta

Jeżeli korzystają Państwo z Serwisów administratora, może być konieczne podanie przez Państwa danych osobowych, w tym w szczególności Państwa imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i/lub adresu email. Należy przekazać aktualne i prawidłowe dane. Osoba przesyłająca jakiekolwiek treści na stronę internetową lub do administratora odpowiada za zawarte w nich informacje, w tym za ich prawidłowość i rzetelność.

Zabronione jest przesyłanie na stronę internetową jakichkolwiek materiałów zawierających szkodliwe treści (a w szczególności złośliwy kod), a także innych programów, które mogą zagrażać funkcjonowaniu sprzętu i/lub oprogramowania lub je zakłócać. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek innych działań, które naruszają bezpieczeństwo systemu lub sieci, lub które podejmowane są z takim zamiarem, np. poprzez umożliwienie niepowołanego dostępu do nich poprzez wprowadzenie złośliwego kodu lub poprzez przesyłanie niechcianych treści (tzw. spamu).

Państwa prawo do korzystania/ nasze prawa autorskie / prawa do znaków handlowych

Marki, nazwy marek i przedsiębiorstw zawarte na niniejszej stronie internetowej, a także ich wizerunki, tekst i projekty graficzne są chronione na terenie Niemiec oraz w wymiarze międzynarodowym na mocy praw do znaków handlowych, przepisów o ochronie nazw i/lub praw autorskich. Nie mogą one być w żaden sposób wykorzystywane ani stosowane bez uprzedniej pisemnej zgody administratora niniejszej witryny, za wyjątkiem ich wykorzystywania na potrzeby identyfikowania produktów i usług firmy, a także wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

W żadnych okolicznościach nie zezwala się na wprowadzanie zmian czy usuwanie nazw marek oraz informacji o prawach autorskich. Zakazane jest wykorzystywanie w celach komercyjnych, a w szczególności publikacja komercyjnych materiałów reklamowych.

Korzystanie z tej strony internetowej nie stanowi zarazem faktu przyznania licencji ani prawa do korzystania z praw własności intelektualnej, których przedmiot zawarty jest na niniejszej stronie internetowej, w sposób bezpośredni, dorozumiany ani jakikolwiek inny. Wprost zakazuje się wszelkiego wykorzystywania strony internetowej w celach niezgodnych w prawem.

Informacja na temat ochrony danych

Wszelkie dane osobowe przekazywane w ramach komunikacji elektronicznej za pośrednictwem niniejszej strony internetowej podlegają ochronie. W „Polityce prywatności” znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat wykorzystywania i przechowywania Państwa danych przez tę witrynę.

Właściwe prawo

W najszerszym dopuszczalnym zakresie niniejsze warunki korzystania z witryny podlegają prawu niemieckiemu.

Nieważność postanowień

Jeżeli określone postanowienia niniejszych warunków korzystania ze strony internetowej są lub staną się nieważne lub niezgodne z przepisami prawa, fakt ten nie będzie mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony zgadzają się zastąpić nieważne postanowienie innym, które będzie jak najbliżej odzwierciedlać ekonomiczny cel nieważnego przepisu w sposób prawnie skuteczny. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do luk w przepisach.